Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index
Reštrukturalizácia a ozdravenie podniku
 
Venujete príliš veľa svojej energie do riešenia každodenných krízových problémov týkajúcich sa nedostatku finančných prostriedkov?
 
Vypracovanie projektov ozdravenia podniku zameraných najmä na prevádzkovú dynamiku a dynamiku cash-flow a ich následná realizácia v konečnom dôsledku odbremení manažment Vášho podniku od každodenného riešenia operatívnych problémov s nedostatkom finančných prostriedkov. Definovanie konkrétnych opatrení naštartuje proces systémovej zmeny riadenia za účelom optimalizácie a ďalšieho skvalitňovania jednotlivých procesov v podniku.
 
Nedarí sa Vám odhaliť prevádzkové príčiny finančných problémov v podniku?
 
Identifikácia prevádzkových príčin finančných problémov v podniku a stimulácia manažmentu podniku k odstráneniu týchto prevádzkových problémov rýchlymi a rozhodnými krokmi je nosným cieľom projektov ozdravenia, ktorých vypracovanie Vám naša spoločnosť ponúka.
 
Je v podmienkach Vášho podniku náročné zmeniť štruktúru nákladov, zlepšiť využitie podnikových aktív, zlepšiť kapitálovú štruktúru, či zmeniť organizáciu prevádzky tak, aby sa zlepšil cash - flow?
 
Uskutočnením situačnej analýzy (finančná a prevádzková analýza) získame jasný obraz o problémoch Vášho podniku, o ich vzájomných súvislostiach a o ich dopade na cash-flow. Z výsledkov analýzy odvodíme "zámery - iniciatívy zlepšenia", ktoré v spolupráci s manažmentom Vášho podniku rozpracujeme do akčného plánu, tzn. do konkrétnych opatrení so stanovením zodpovedností za vykonanie jednotlivých úloh. Kľúčom k úspešnej implementácii akčného plánu sa musí stať pochopenie, že hlavný cieľ - stabilizácia hospodárskeho vývoja podniku - je vlastne jediným meradlom úspechu.
 
 
 
Reštrukturalizácia a ozdravenie podniku
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index

webmaster