Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index
Ekonomicko - finančné analýzy
 
Zdá sa Vám strategické, taktické, či operatívne riadenie Vášho podniku obtiažne?
 
Analýzou vývoja súhrnných výsledkov Vášho podniku prostredníctvom pomerových ukazovateľov aktivity, zadĺženosti, likvidity, rentability a trhovej hodnoty, analýzou vzájomných väzieb medzi pomerovými ukazovateľmi a určením vplyvu ich súhrnných výsledkov na jeho postavenie na trhu dokážeme determinovať také informácie, ktoré výrazne znížia obtiažnosť strategického, taktického ale aj operatívneho riadenia Vášho podniku.
 
Chýbajú Vám aktuálne, objektívne a komplexné informácie pre kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku?
 
Analýzou tvorby a použitia finančných prostriedkov, analýzou nákladovosti, analýzou využitia a viazanosti kapitálu v položkách podnikového majetku a analýzou objemu produkcie a tržieb Vám poskytneme informácie o prínose jednotlivých produktov Vášho podniku k tvorbe zisku, ktoré zabezpečia úspešné a kvalitné riešenie kľúčových problémov Vášho podniku.
 
Máte záujem zvýšiť možnosť identifikácie vznikajúcich problémov, rizík alebo príležitostí?
 
Poznáte dokonale silné a slabé stránky Vášho podniku?
 
Poznatky a výsledky získané ekonomicko - finančnou analýzou Vás ihneď informujú o možných problémoch, rizikách alebo potenciálnych príležitostiach Vášho podniku a taktiež o jeho silných a slabých stránkach.
 
Je v podmienkach Vášho podniku náročné definovať koncepciu a stratégiu jeho rozvoja?
 
Poznatky a výsledky získané ekonomicko - finančnou analýzou sú základom pre stanovenie alternatív riešenia kritických oblastí, pre tvorbu koncepcie rozvoja Vášho podniku a pre voľbu vhodnej stratégie a jej následnú realizáciu.
 
 
 
Ekonomicko - finančné analýzy
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index

webmaster