Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Podnikateľské zámery a feasibility studies
 
Sú podnikateľské aktivity Vášho podniku natoľko finančne náročné, že máte problémy presvedčiť poskytovateľov finančných zdrojov o ekonomickej efektívnosti uvažovanej investície?
 
Podnikateľský plán nadobúda veľký význam v presvedčovaní poskytovateľov finančných prostriedkov, že manažment podniku má jasnú predstavu o svojom zámere a pozná podmienky, v ktorých bude pôsobiť a taktiež má schopnosť robiť relevantné rozhodnutia na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Kvalitný podnikateľský plán a feasibility study predstavuje v súčasnosti nevyhnutný ekonomický podklad uskutočniteľnosti a býva potenciálnymi investormi vyžadovaný pri získavaní cudzích zdrojov financovania.
 
Chýba Vám kvalitný nástroj riadenia Vášho podniku, prostredníctvom ktorého je možné monitorovať skutočnosť od dlhodobo plánovaného budúceho ekonomického vývoja?
 
Podnikateľský plán predstavuje plán podnikateľskej aktivity a má slúžiť hlavne podnikateľovi ako nástroj spoznávania podnikateľského externého i interného prostredia a riadenia realizácie podnikateľského zámeru. Starostlivá príprava a realizácia podnikateľských projektov reagujúcich na príležitosti a hrozby, ktoré prináša vývoj podnikateľského okolia, je jedným zo základných faktorov dosahovania prosperity podniku v náročnom trhovom prostredí.
 
Našli ste novú podnikateľskú aktivitu, rozširujete výrobný program, plánujete reorganizáciu výroby a nie ste presvedčený o ekonomickej návratnosti takýchto aktivít?
 
Každý podnik by mal poznať svoje silné a slabé stránky, svoje potenciálne príležitosti a ohrozenia, a preto top manažment každého podniku je nútený neustále premýšľať o budúcnosti. Plánovanie budúcej prosperity je neoddeliteľne spojené s potrebou investovania do rozličných komodít podniku. Profesionálne spracovanie podnikateľského plánu a feasibility study, ktoré Vám naša spoločnosť ponúka Vá umožní dokonale spoznať návratnosť akejkoľvek plánovanej investičnej akcie a stanovenie finančných a ekonomických dopadov projektu, a to na jednej strane v tvare bilancií (výsledovka, súvaha, toky hotovosti), a na druhej strane vo forme určitých ukazovateľov, ktoré z týchto bilancií vychádzajú.
 
 
 
Vypracovanie podnikateľských zámerov
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster