Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Marketing
 
Máte záujem zvýšiť trhový podiel Vášho podniku a znížiť stupeň neistoty a pravdepodobnosti trhového neúspechu?
 
Postavenie podniku na trhu, jeho budúci vzostup či pád vyplýva zo skutočnosti, do akej miery sa podnik priblíži svojmu zákazníkovi. Úspech podniku na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom prepojených marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Marketingový mix Vášho podniku, ktorého spracovanie Vám ponúkame, zabezpečí koncepčné chápanie marketingovej filozofie a dôslednú orientáciu na produkt, cenu, distribúciu a podporu predaja a prispeje k formovaniu takej ponuky, ktorá by zodpovedala požiadavkám trhu.
 
Chcete zabezpečiť svoju ziskovosť na jednej strane a spokojnosť zákazníka na strane druhej ?
 
Uspokojenie svojho zákazníka a zároveň zabezpečenie svojej ziskovosti je možné dosiahnuť flexibilnosťou v tvorbe marketingového mixu a správnou kombináciou jednotlivých prvkov marketingového mixu. Naša spoločnosť Vám ponúka riešenie tejto oblasti za účelom nájdenia rovnováhy medzi záujmami zákazníka a podniku.
 
Chýbajú Vám detailne analyzované a kvantifikované informácie o celkovej marketingovej situácii podniku, o Vašich zákazníkoch a produktoch ?
 
Základom strategických rozhodnutí sú marketingové analýzy, ktoré poskytujú manažérom i obchodníkom prehľadné správy, ktorých formu a obsah možno definovať podľa konkrétnych potrieb. Naša spoločnosť pomocou nich pre Vás zistí, aké náklady sa viažu s konkrétnym produktom a konkrétnym segmentom trhu, aký podiel má konkrétny zákazník na celkovom obrate podniku, či aká je efektívnosť marketingových výdajov a navrhne odporúčania, ktoré budú zapracované do marketingového mixu Vášho podniku.
 
Chýba Vášmu podniku marketingová, konkurenčná a obchodná stratégia?
 
Vypracovaním marketingovej, konkurenčnej a obchodnej stratégie manažment podniku deklaruje základné princípy v oblasti marketingu a obchodu a determinuje kroky a rozhodnutia o marketingových nákladoch a o marketingovom mixe, pri uplatnení ktorých sa predpokladá, že budú dosiahnuté všetky stanovené ekonomické a marketingové ciele podniku na zvolenom cieľovom trhu.
 
Chýbajú Vám komplexné informácie o celkovom stave marketingového prostredia Vášho podniku?
 
Marketing je oblasť, v ktorej môže kedykoľvek dôjsť k zastaraniu cieľov, politiky, stratégie a akčných programov. Prostredníctvom marketingového auditu určíme problémové oblasti a marketingové príležitosti Vášho podniku, vrátane doporučenia plánu opatrení pre zlepšenie marketingových výsledkov podniku.
 
 
 
Marketing
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster