Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Podvojné účtovníctvo.
 
1. Vplyv účtovania dohadných položiek na základ dane
 
Právnická osoba s.r.o. vedie PÚ. V septembri vznikla poistná udalosť - havária auta. Oprava auta stála 300 000,- Sk. Poisťovňa do konca roka ešte nezaplatila poistné plnenie. Treba to dať do príjmu a zdaniť, alebo je to príjem v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k preplateniu? Ako realizovať prechod na nové postupy účtovania?
 
V danom prípade je potrebné účtovať prostredníctvom tzv. dohadných položiek aktívnych, ktoré svojím obsahom patria do bežného obdobia, ale dosiaľ sa nezaúčtovali, pretože neboli k dispozícii účtovné doklady. Ich veľkosť a splatnosť nie je vopred presne známa, preto sa účtovaná suma určuje podľa dostupných skutočností. Zmysel spočíva v tom, že je možné vyjadriť hospodársku situáciu ku dňu zostavovania účtovnej závierky.
 
Podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve platných do 31.12.2002 sa na účte 388 (Dohadné účty aktívne) účtujú k 31.12. bežného účtovného obdobia položky, ktoré nie je možné zaúčtovať ako obvyklé pohľadávky, avšak výnos z týchto položiek patrí do daného účtovného obdobia. Patria sem napr. :
  • pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí v prípadoch, kedy nebola ešte poskytnutá poistná náhrada a poisťovňa nepotvrdila do uzavierania účtovných kníh konečnú výšku náhrady,
  • výnosové úroky, ktoré sa nezahrnuli do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie, príp. toto bankové vyúčtovanie bolo chybné,
  • odhad súm poplatkov za prenájom licencií alebo iných majetkových práv, ak nie ešte známa výška poplatkov.
Tieto uvedené prípady sa zaúčtujú na ťarchu účtu 388 so súvzťažným zápisom v prospech účtov 688 (Ostatné mimoriadne výnosy), 662 (Úroky), 641 (Tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku). Účtovanie časového rozlíšenia na účte 388 má podobný charakter ako na účte 385 s tým rozdielom, že pri použití účtu 385 musia byť splnené všetky tri podmienky časového rozlíšenia, kým pri účtovaní na účte 388 jedna z podmienok nie je splnená (suma, ktorá sa stanoví kvalifikovaným odhadom).
 
Nakoľko hospodársky výsledok pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 58 a účtoch 596, 597 a 598, je možné konštatovať, že zúčtovanie takejto dohadnej položky aktívnej do výnosov bude ovplyvňovať základ dane za rok 2002.
 
Potrebné je však pripomenúť, že s účinnosťou od 1. januára 2003 boli účty 388 a 389, na ktorých sa účtovne evidovali dohadné položky (aktívne a pasívne) v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového zákona o účtovníctve a "nových" postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva (Opatrenie MF SR č.23054/2002-92) zrušené. Priamo to vyplýva z prechodných ustanovení spomínaného opatrenia, konkrétne z § 86 ods.1 písm. o) a p). V zmysle týchto prechodných ustanovení totiž platí, že zostatok účtu 388 - Dohadné účty aktívne sa preúčtuje na príslušné účty pohľadávok podľa § 48 ods.3 spomínaného opatrenia.
 
Účtovanie by teda mohlo vyzerať nasledovne:
 
Rok 2002
 
 
zúčtovanie nároku na náhradu škody od poisťovne
388
688
Rok 2003
 
 
Preúčtovanie zostatku na účte 388 na príslušný účet pohľadávky (k 1.1.2003)
378
388
Inkaso náhrady na bankový účet
221
378
 
Pre úplnosť pripomíname, že od 1.1.2003 sa nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí neúčtuje v prospech účtu 688 - Ostatné mimoriadne výnosy, ale v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
 
Zhrnutie:
 
Nárok na náhradu škôd, ktoré vznikli v priebehu roka 2002 a boli v tomto roku aj účtované, vecne prislúchajú roku 2002. To znamená, že o nároku na náhradu škody je potrebné účtovať v uzávierkových operáciách roku 2002, keďže do 31.12.2002 nedošlo k vysporiadaniu poistného prípadu. K účtovaniu sa použije účet 388 - Dohadné účty aktívne.
 
K 1.1.22003 sa zostatok účtu 388 - Dohadné účty aktívne preúčtuje na účet 378 - Iné pohľadávky.
 
Súvisiace predpisy:
  • Čl. IX úvodných ustanovení a Čl. IX ods. 9 účtovej triedy 3 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve platných do 31.12.2002 (Opatrenie MF SR č.3177/1998-KM v z.n.p.),
  • § 86 ods.1 písm. o) a p), § 55 ods.9 písm. a) a § 78 ods.4 Opatrenia MF SR č.23054/2002-92.
 
 
Nasledujúca otázka:
 
Podvojné účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster